Abilitydex

Macroforza

Doubles the Pokémon’s Attack stat.Pokémon that can have Macroforza ability

Pokémon that can have Macroforza as Hidden Ability